คณะทำงาน

นโยบายและแผน

0850008164

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45610

kkusp.irtc@gmail.com

kku.scpark@gmail.com

นางสาวพัชรียา แซ่จึง
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นางสาวอรอุษา ลาวินิจ
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

0897127126

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45609

kkusp.irtc@gmail.com

นายรัตนศักดิ์ วรรณกุล
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นางสาวสิริรักษ์ กองเพชร
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นางสาวณัฐรดา แกล้วกล้า
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

โครงการ Talent Mobility

0897127126

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45609

tm.ch.northeast@gmail.com

นางสาวพรชวรัตน์ ฐานมั่น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม

นางสาวดุษฎีรัตน์ ชุมชาตรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ