คณะทำงาน

0850008164

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45610

kkubiz@hotmail.com

นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

นายสุวิทย์ จันทฤทธิ์
นักพัฒนาธุรกิจ

นายธนนันท์ สงครามภักดี
นักพัฒนาธุรกิจ

นางสาววรรณพร จำปานิล
นักพัฒนาธุรกิจ