คณะทำงาน

บ่มเพาะธุรกิจ

043-048048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45610

incu@kkusp.com

วันนิสา วงษ์สัมปันโน
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

สุวิทย์ จันทฤทธิ์
นักพัฒนาธุรกิจ

ธนนันท์ สงครามภักดี
นักพัฒนาธุรกิจ

วรรณพร จำปานิล
นักพัฒนาธุรกิจ

ส่งเสริมกิจกรรมและStart Up

043-048048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45978,50158

cooffice@kkusp.com , project@kkusp.com

ศิริพร ตันติพัฒนานนท์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม