วิสัยทัศน์

มุ่งมันเป็นกลไกในบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) โดยผลักดันการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ