SERVICE & SUPPORT


เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ภาคเอกชนอย่างครบวงจร อย่างไรก็ตามเนื่องจากภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์นั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้จริง จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งส่วนงานเพิ่มเติมจากหน่วยงานในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะที่ผ่านมา ในการติดต่อประสานและเชิญชวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการของอุทยานฯ ภูมิภาค และสามารถแนะนำบริการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการให้กับผู้รับบริการได้ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และทำหน้าที่รวบรวมความต้องการของภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงกับการให้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และทำหน้าที่รวบรวมความต้องการของภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยงกับการบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนทำหน้าที่ในการประสานงานความร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อันจะเป็นการสร้างฐานผู้ใช้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในอนาคต

โดยจะมีการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) การอบรม พัฒนาบุคลากร
เป็นการฝึกอบรมบุคลากร ให้เข้าใจถึงภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ในทุกบริบท เพื่อการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการเชื่อมต่อและตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนและการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การอบรมบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จึงจะต้องสามารถอธิบายและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

(2) กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
เป็นภารกิจที่สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม จะต้องสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยภาครัฐ สมาคมภาคเอกชนต่างๆ สถาบันการเงิน เป็นต้น พร้อมกับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้กับหน่วยงานดังกล่าวให้เข้าใจถึงภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณาการการทำงานให้อุทยานวิทยาศาสตร์สามารถเป็น One Stop Service แก่ภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง

(3) การเข้าเยี่ยมสถานประกอบการ
เป็นการเข้าพบและแนะนำโครงการ (First Contact) กับสถานประกอบการเพื่อชี้แจงรายละเอียดการให้บริการของอุทยานฯ ภูมิภาค โดยแนะนำบริการบริการด้านต่างๆของอุทยานฯ หรือเครือข่ายที่มีเหมาะสมและตรงตามความต้องการให้กับผู้ประกอบการ

(4) กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์
เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ สร้างการรับรู้ให้แก่ภาคเอกชนในพื้นที่ให้แพร่หลายขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์การบริการของอุทยานในรูปแบบต่างๆ การพบปะองค์กรเอกชน การจับคู่ธุรกิจ กิจกรรมส่งต่อความต้องการ (Transfer Case) กิจกรรมเพื่อสังคม การจัดกิจกรรมการเปิดตัว เป็นต้น ร่วมกับ (Innovation EXPO)

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com