SERVICE & SUPPORT


บริการห้องปฏิบัติการ(LAB)

ความเป็นมาของโครงการ การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมนั้นจะครอบคลุมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน หรือมีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ หรือศึกษาวิจัยแก่ภาคอุตสาหกรรม เช่นการปรับปรุงพื้นที่ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบหรือการวิจัยและพัฒนา การให้บริการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งนี้เพื่อมุ่งสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้แก่อุทยานภูมิภาคที่จะเปิดดำเนินการในอนาคตอีกด้วย

สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะเน้นพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของไก่เนื้อสายพันธุ์ไทยและมีบางส่วนที่ปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ

การให้บริการในแต่ละด้าน

การดำเนินงานในส่วนนี้ จะมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

(1) การสำรวจศักยภาพ และความต้องการของห้องปฏิบัติการในแต่ละมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

(2) การคัดเลือกเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุง

(3) การดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง

(4) การเปิดให้บริการสำหรับเอกชน

(5) ประชาสัมพันธ์เครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ


1. ห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (กำลังพัฒนาเว็บไซด์)

2. ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com