SERVICE & SUPPORT


IRTC คือ โครงการที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

• อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย สมุนไพรท้องถิ่น และปศุสัตว์ สุกรและไก่ โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมตลอดโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ใหม่ เทคโนโลยีการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงและเก็บเกี่ยว การแปรรูปเบื้องต้น การแปรรูปขั้นสูง อาหารสำเร็จรูป การพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน และการพัฒนาวัสดุชีวภาพ เป็นต้น

• อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซอฟท์แวร์ธุรกิจ iOS, Android, Opensource, Cloud Computing, Digital Content ต่างๆ เป็นต้น

• อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Flagship Project) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไก่เนื้อ เช่น การพัฒนาไก่เนื้อสายพันธุ์ไทย (Thai Broiler) การพัฒนาการผลิตอาหารสุขภาพ (Functional Food) ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การให้บริการ

1 บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยภาคอุตสาหกรรม มีขั้นตอนดังนี้

- เข้าเยี่ยมสถานประกอบการและแนะนำโครงการ (First Contact) เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการของโครงการให้ผู้ประกอบการรับทราบและเข้าวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น (Preliminary)

- วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและการจัดการ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักวิจัยจากภาคเอกชนดำเนินการร่วมกัน

- ติดต่อสรรหาผู้เชี่ยวชาญเทคนิคตามความต้องการของลูกค้า

- ประสานงานในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญและเจรจาตกลงว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ

- พัฒนานักวิจัยในภาคเอกชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา

- ประสานงานในการค้นหาข้อมูลเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องทดสอบ หน่วยงานที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

- จัดทำโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน

2 จัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ

3 บริการข้อมูลอุตสาหกรรม

4 เสาะหาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ

5 บริการจับคู่เจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี

6 เชื่อมโยงสู่หน่วยงานอื่นๆ ที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม


คุณสมบัติขององค์กรที่สามารถขอรับบริการ

1.1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มการผลิตต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51%

1.2 เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

1.3 เป็นธุรกิจเอกชนที่มีความพร้อมด้านบุคลากร การเงิน และการจัดการในระดับหนึ่งที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

1.4 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต


การสนับสนุนด้านการเงิน

1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100% ในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ หรือไม่เกินวงเงิน 300,000 บาทต่อโครงการ

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com