SERVICE & SUPPORT


ภารกิจที่สำคัญส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนของประเทศมีศักยภาพในการทำการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การวิจัยร่วม (Collaborative research) เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมภารกิจดังกล่าวได้ ที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีไม่มากนักที่เป็นการวิจัยตามปัญหาหรือโจทย์วิจัยของภาคเอกชนนั้น และการดำเนินงานวิจัยร่วมจะอยู่ในรูปแบบโครงการวิจัย ที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัย และทำการถ่ายทอดผลงานวิจัยนั้นสู่ภาคเอกชนหลังที่ผลวิจัยประสบความสำเร็จ ซึ่งการวิจัยในรูปลักษณะนี้ ไม่ได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในงานวิจัยอย่างแท้จริง ขาดความต่อเนื่องและไม่ได้เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาให้แก่ภาคเอกชนมากนัก

โครงการวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดขอนแก่น)นี้จะมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังต้องสามารถส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้วย ทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาต่อธุรกิจ การพัฒนาหน่วยงานวิจัยและบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคฯ โครงการวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดขอนแก่น) จะให้ความสำคัญต่องานวิจัยในธุรกิจที่เป็น Flagship และกลุ่มเป้าหมายของอุทยานฯ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของพริกและไก่เนื้อสายพันธุ์ไทย อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างความต่อเนื่องทางด้านวิจัยและพัฒนาให้แก่อุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคฯ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเข้าใช้บริการต่างๆของอุทยานฯในอนาคต

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com