ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

สบู่อาลาทัส สบู่ยางนา ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดยางนา ลดการเกิดสิว ฝ้า ลดจุดด่าดำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

  นางสาวนิภาพร นาโสก

 • ชื่อกิจการ/นิติบุคคล:

  บริษัท อะลาตัส จำกัด (Alatus Co.,Ltd)

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ:

   ศูนย์บ่มเพาะฯให้อะไรกับธุรกิจ
   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาแนวทางทางด้านการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ และช่วยเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำบัญชี ภาษี หรือการจัดทำมาตรฐานต่างๆ

   แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต :
   บริษัท อะลาตัส จำกัดจะมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย อีกทั้งบริษัทยนังมีพันธกิจในการที่จะสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์องค์ความรู้เดิม สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม แล้วถ่ายทอดสู่ชุมชน อันจะเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรของชุมชน ผ่านสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยรายได้จากผลประกอบการนั้น จะถูกจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานอื่นๆ ความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน และประเทศชาติ จึงมีเป้าหมายในการที่จะอนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรเหล่านี้ให้อยู่สืบไปชั่วลูกหลาน จากการออกชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคมหลายปี ได้เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากปราชญ์ชาวบ้าน และผู้รู้ในท้องถิ่นจึงเกิดแนวคิดว่า ทำอย่างไรจะทำให้คนสามารถที่จะอยู่กับป่าหรือป่าอยู่กับคนได้ และคนในชุมชนสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากป่าอย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้

   กุญแจสู่ความสำเร็จ (ของกิจการ) : (ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ) :
   “ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์องค์ความรู้เดิม สู่การสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ”