เครือข่าย Science Park

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

074-289-333

074-289-339

southern.stp@gmail.com

www.stsp.or.th

มหาวิทยาลัยเครือข่าย :