เครือข่าย Science Park

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

043-202697, 089-7127126

043-202697 ต่อ 19

sciencepark@kku.ac.th

sciencepark.kku.ac.th