เครือข่าย Science Park

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

043-202697, 089-7127126

043-202697 ต่อ 19

info@kkusp.com

sciencepark.kku.ac.th