เครือข่าย Science Park

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053-942088-91 ต่อ 208

053-942088-91 ต่อ 413

info@step.cmu.ac.th

http://www.step.cmu.ac.th