ข่าวสาร

KKUBI จัดอบรมผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตถกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUBI) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตถกรรม ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

ช่วงเช้า กล่าวเปิดโครงการโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงแรกของการบรรยายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบร

อ่านต่อ

KKUSP จัดเสวนา “Science Park พลิกธุรกิจด้วยนวัตกรรม” งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดการเสวนา หัวข้อ “Science Park พลิกธุรกิจด้วยนวัตกรรม” และการบรรยาย หัวข้อ “บันไดสู่ธุรกิจนวัตกรรม” ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 (E-SAN Industrial Fair 2018) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

ในช่วงการเสวนา มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ท่าน ได้แก่
1) คุณวันนิสา วงษ์สัมปัน

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถ Download แบบฟอร์มและรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ www.nrc

อ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. คัดเลือกผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ใน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) นายสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนกรีตพรีซิช

อ่านต่อ

Science Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดัน 4 ผลงานเด่น ประกวดโครงการ NESP Innovation Award 2018

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 (NESP Innovation Award 2018) จัดโดย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการประกวด 2 สาขารางวัล ได้แก่ 1) นักธุรกิจนวัตกรรม และ 2) นวัตกรรมเชิงพาณิ

อ่านต่อ