ข่าวสาร

Talent mobility นำผู้เชี่ยวชาญประเมินปิดโครงการ "การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมอย่างง่ายในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และเครื่องสำอางในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด และ รศ.ดร.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประเมินปิดโครงการ "การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมอย่างง่ายในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และเครื่องสำอาง" ของ ศ.ภญ. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ และทีมงาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โปรตีนกาวไหมสามารถผสมร่วมกั

อ่านต่อ

ข่าวดีของ Startup!! พิชิตเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท กับโครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง”

กับโครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง”
ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โดยเฟ้นหาสุดยอด SMEs Startup ทั้งแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ (Prototype) หรือธุรกิจที่ทำจริง ขายจริง มีรายได้เกิดขึ้น แล้ว (Product) เป็นธุรกิจที่มีความสุดยอดทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน ธุรกิจต้องมีความ WOW มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

- ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดย

อ่านต่อ

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailamd Research Expo : Symposium ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม และการศึกษา
3. การวิจัยด้านการเกษตร
4. การวิจัยด้านความมั่นคง พลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว
5. การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
6. การวิจัยด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)


กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเต

อ่านต่อ

NESP Innovation Fair 2018 ยกสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน

(2 มิ.ย. 2561) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานเปิดมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา


ช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP (Northeastern Science Park) Innovation Fair 2018 พร้

อ่านต่อ

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1282/2561) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในกำกับ

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1282/2561)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในกำกับ
สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์

------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202-697

อ่านต่อ