ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017 ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมในงาน ช่วงแรกกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ” การบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนและบริการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” และการเสวนาเรื่อง “

อ่านต่อ

“จุดไฟคิด เติมเชื้อเพลิงสร้างสรรค์ โดยผู้ก่อตั้ง Builk.com”

วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมการสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “Creative Startup” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และแชร์ประสบการณ์ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา Creative Thinking ของ อ.ดร. ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้องสมุด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณไผท กล่าวว่

อ่านต่อ

“Research to Market 2017 เปิดม่าน! 23 ทีม เตรียมพร้อมประกวดแผนธุรกิจ”

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Boot Camp ครั้งที่ 1 ในโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) หรือ R2M ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี – โท – เอก ที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว รับฟังการนำเสนอและคัดเลือกงานวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมและ Work shop การเขียนแผนธุรกิจ (Business Concept) รวมถึงกิจกรรมอบรม “การเงิน การลงทุน” และ “เทคนิคการนำเสนอ” โดยคุณกนกพร กุลศรี ตำแหน่ง Strategic & Planner บริษัท Bril

อ่านต่อ

“ศูนย์บริการออกแบบฯ จัดอบรม ‘การออกแบบโลโก้เพื่อการตลาดทางตรง’ ให้นศ. KKBS และ HUSO ”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Intelligent Design Center) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การออกแบบโลโก้เพื่อการตลาดทางตรง” แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนกว่า 40 คน จากการอบรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาทราบถึงประเภทและองค์ประกอบของโลโก้ รวมถึงหลักการออกแบบโลโก้ และได้ฝึกปฏิบัติกา

อ่านต่อ

สอว. ติดตามผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ติดตามผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ IRTC ทั้งหมด 3 โครงการ คือ
1. โครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภายในธุรกิจผลิตคอนกรีต Mini ERP (Mini Enterprise Resource Planning) ของ บริษัท คอนกรีตพรีซิชั่นยูนิค จำกัด จ.อุดรธานี
2. โครงการ การวางระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขใจ

อ่านต่อ