ข่าวสาร

รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สัญญาจ้างเหมา)

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สัญญาจ้างเหมา)
--------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริหารบุคคล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043048048

อ่านต่อ

นักศึกษาม.อุบลกว่าร้อยชีวิต ปิดตำรา เปิดความรู้นอกห้องเรียน @NESP

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันแม่ข่าย ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี จำนวน 106 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในด้านการจัดการการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทั้ง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้จากสถานที่จร

อ่านต่อ

“จากไอเดียสู่ต้นแบบธุรกิจด้านแมลง โครงการ Hackathon Insect”

(5 ต.ค. 62) ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Innovation Hub KKU จัดกิจกรรม Pithching Prototype ธุรกิจด้านแมลง (รอบสุดท้าย) ในโครงการ Hackathon Insect โดยได้รับเกียติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออส คอร์เปอเรชัน จำกัด 2) คุณนพพล อนุกูลวิทยา จากบริษัท Take Me tour จำกัด และ 3) คุณสมหวัง บุตรสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก

อ่านต่อ

รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global”

PADTHAI Batch #4 เปิดแล้ว !!!
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator รวมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global”
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #4 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง

ท่านจะได้รับ
∙ การอบรมและworkshop จา

อ่านต่อ

นศ.มข.รวมพลังดันงานวิจัย สู่ต้นแบบที่ต่อยอดธุรกิจได้จริง ในกิจกรรม IP Demo Day 2019

วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานในโครงการวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ” (IP Demo Day 2019) รอบตัดสิน โดยในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจัดแสดงผลงาน บริเวณหน้าห้อง Auditorium ช่วงเย็นเป็นพิธีมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พาญทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละปร

อ่านต่อ