ข่าวสาร

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 11 /2563)

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID 19) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรค

อ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งดให้บริการพื้นที่ฯ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งดให้บริการ ห้องประชุม The Beegins Co-WORKING SPACE พื้นที่บริการอื่นและส่วนรอบนอกอาคาร งดศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มคน

*** ยกเว้น พื้นที่ร้านอาหารบายาสิตา เปิดให้บริการตามปกติ (โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่เชื้อ)

ระหว่างวันที่ 23 - 31 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#NESP
#KKUSP

อ่านต่อ

ภาพถ่ายสวยๆจาก คุณอดิศักดิ์ พละทรัพย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ภายใต้หัวข้อ NESP IN YOUR MIND

ภาพถ่ายสวยๆจาก คุณอดิศักดิ์ พละทรัพย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ภายใต้หัวข้อ NESP IN YOUR MIND

#โครงการประกวดภาพถ่าย
#NESP_IN_YOUR_MIND
#KKUSP
#NESP

อ่านต่อ

ภาพถ่ายสวยๆจาก คุณวรนันท์ จันทร์หอม ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ภายใต้หัวข้อ NESP IN YOUR MIND

ภาพถ่ายสวยๆจาก คุณวรนันท์ จันทร์หอม ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ภายใต้หัวข้อ NESP IN YOUR MIND

#โครงการประกวดภาพถ่าย
#NESP_IN_YOUR_MIND
#KKUSP
#NESP

อ่านต่อ

ปิดม่าน กิจกรรม Sibb Global Connect : Life Science Cluster Innovation Bootcamp 2020 @ Swissotel le Concorde

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานปิดกิจกรรมและมอบรางวัล SiBB Global Connect : Life Science Cluster ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกร

อ่านต่อ