ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ รับสมคร Startup เพื่อเข้าโครงการ "Business Brotherhood For Innovation Startup"

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอจัดทำระบบนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) จิตวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) ตลอดจนการบ่มเพาะและเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative startups) เพื่อให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ
(New economic warrior) สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำรวจและรวบรวมขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การจัดการศึกษาและการสร้างความตระหนักด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนการกำหนดบทบาทด้านการวิจัยและการพัฒนา และด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) และคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ โดยพิจารณาจากความเข้มแข็งทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ จากการรวบรวบข้อเสนอและสำรวจศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ (Innovative startup) จะเห็นได้ชัดเจนว่า การพัฒนาประเทศโดยมุ่งให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
เป็นภาคส่วนสำคัญที่จะนำให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมต้นน้ำ (Upstream) ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ (Innovation and entrepreneurship value chain) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเห็นผลอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ จำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial university) และดำเนินการร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ และเป็น New Engine of Growth ของประเทศ
ในการสร้างนักรบทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครือข่ายของกิจการขนาดใหญ่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากกิจการเหล่านี้มีเทคโนโลยีและเครือข่ายการค้า
ระดับโลก การส่งเสริมให้กิจการขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Business Brotherhood) แก่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยเร่งการเติบโตทางธุรกิจ จึงเป็นการสร้างช่องทางให้กิจการขนาดใหญ่สามารถร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ได้
นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการก่อให้เกิดการจ้างงานบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology transfer) และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยจำนวนมากที่ฝังตัวอยู่ในภาคอุดมศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐให้ออกมาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้
สวทน. พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำหน้าที่ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้มีความสามารถในการร่วมงานกับภาคเอกชน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวรวมทั้งการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านการตลาด
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการ

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

sciencepark@kku.ac.th