ข่าวสาร

สอว. ติดตามผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ติดตามผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ IRTC ทั้งหมด 3 โครงการ คือ
1. โครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภายในธุรกิจผลิตคอนกรีต Mini ERP (Mini Enterprise Resource Planning) ของ บริษัท คอนกรีตพรีซิชั่นยูนิค จำกัด จ.อุดรธานี
2. โครงการ การวางระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขใจ เบสเคอร์รี่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
3. โครงการ การวิจัยพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพเสริมผสมผงแกลบข้าวสำหรับผลิตภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวที่ขึ้นรูปด้วยการฉีดเข้าแบบ ของ บริษัท เค.ซี. รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

sciencepark@kku.ac.th