ข่าวสาร

มาทำความรู้จัก Food PILOT PLANT กัน

โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร ( Food Pilot Plant)
คือ แหล่งที่ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารในระดับทดลองผลิต

โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ให้คำปรึกษาเพื่อทราบวัตถุประสงค์และสรุปความต้องการ
2. กรอกใบคำร้องขอใช้บริการ
3. ออกใบยืนยันการขอใช้บริการ
4. ผู้ใช้บริการนำวัตถุดิบพร้อมใบยืนยันการขอใช้บริการมาในวันใช้บริการจริง
5. นัดรับสินค้า

โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร (Food Pilot Plant) 3 บริการหลัก ๆ ดังนี้
1. Food Processing (บริการด้านการแปรรูป)
โดยมีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการทำแห้ง ดังนี้
- เครื่องทอดแบบสุญญากาศ
- ตู้อบแห้งแบบลมร้อน
- เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ
- เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ

2. Food Packing (บริการด้านการบรรจุ)
- บรรจุ รองรับ และปกป้องผลิตภัณฑ์อาหาร
- เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสวยงาม น่าสนใจ
- การสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทและฉลากโภชนาการ เป็นต้น
3. Shelf life evaluation (บริการประเมินอายุการเก็บรักษา)
มีเครื่องมือในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อประเมินอายุการเก็บรักาได้ในเวลาที่สั้นลง ก่อนการนำไปวางจำหน่ายจริง

สามารถติดต่อ ได้ 2 ทาง
1. โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร (Food Pilot Plant)
ติดโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123/2002 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
http://res.kku.ac.th/foodpilotplant
089-479-5576

2. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิข 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
https://sciencepark.kku.ac.th/
089-712-7126

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/14qCBLTqQdpX8iTraZ99wnEbMZAPaaod6/view?usp=sharing

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com