ข่าวสาร

“ศูนย์บริการออกแบบฯ จัดอบรม ‘การออกแบบโลโก้เพื่อการตลาดทางตรง’ ให้นศ. KKBS และ HUSO ”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Intelligent Design Center) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การออกแบบโลโก้เพื่อการตลาดทางตรง” แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนกว่า 40 คน จากการอบรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาทราบถึงประเภทและองค์ประกอบของโลโก้ รวมถึงหลักการออกแบบโลโก้ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม illustrator เบื้องต้นอีกด้วย

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

sciencepark@kku.ac.th