โลโก้และความหมาย

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วงแหวนอิเล็กตรอน

ที่มีลักษณะกระจายออก แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ความรู้สึกเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วงกำไลลายกนก

แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นแหล่งการศึกษา ทั้งด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคและยังแทนการคืนกำไรด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน

สีส้ม

ความกระตืนรือร้น ความก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สีน้ำเงิน

ความหนักแน่น น่าเชื่อถือ