ประวัติความเป็นมา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เป็นกลยุทธ์ในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเหนี่ยวนำให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นแกนนำร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 แห่ง คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ สวทช. มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ฯแห่งแรกของประเทศไทย สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบแผนกลยุทธ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเน้นวิสัยทัศน์ที่ให้ประเทศไทย เป็นสังคมความรู้ที่แข่งขันได้โดยมีสัดส่วนสถานที่ประกอบการที่มีนวัตกรรม เพิ่มขึ้นและมีสินค้าและบริการที่ใช้ความรู้มีมูลค่ามากกว่า 50% ของ GDP ตลอดจนการเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นนั้น

หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศทั้งในด้านการพัฒนากำลังคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ