News

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เข้าเยี่ยมชม Science Park KKU

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้ประกอบการในเครือข่าย เข้าเยี่ยมชม บริการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี คุณอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การตอนรับและนำบรรยายพิเศษเกี่ยวการบริการกิจการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้มีการแลกปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจลุ่มนำโขง และยังได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้

Read More

Science Park KKU ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม Packeging for SMEs

วันที่ 22 พ.ย. 2559
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม "โครงการสัมมนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ SMEs (Packeging for SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ SMEs ในจังหวัดขอนแก่นให้สามารถเติบโตอยู่รอดและก้าวสู่ความเป็นสากล ก่อให่เกิดการขับเคลื่นเศรษกิจของจังหวัด ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมาณ 30 ราย โดยมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนการออกแบบ โดย คุณอรพรรณ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิ

Read More

นักศึกษา มข. คว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ R2M

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาตัวแทนตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวด Research to Market – R2M “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ปีนี้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยให้นักศึกษานำเอางานวิจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย มาเขียนแผนธุรกิจ เพื่อที่จะนำงานวิจัยออกไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า “ทีม Ideanity” ทีมนักศึกษาจากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และ “ทีม Innovation” ได้

Read More

KKU START UP CAMP#2

วันที่ 11-14 พ.ย. 2559
กิจกรรม KKU Startup Camp ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ และ Jump Space สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตระหนัก เห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่ ฝึกกระบวนการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบโจทย์และตรงจุดกลุ่มลูกค้า เข้าใจว่า Startup คืออะไรกับค่าย KKU Startup Camp ครั้งที่ 2

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ห

Read More

ฺBusiness Development Model 2016

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก หลักสูตร Research Product : Business Development model วันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “Research to Business” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งผู้ประกอบรุ่นใหม่ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมในช่วงแรก เป็นการบรรยายหั

Read More