News

Science Park KKU ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม Packeging for SMEs

วันที่ 22 พ.ย. 2559
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม "โครงการสัมมนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ SMEs (Packeging for SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ SMEs ในจังหวัดขอนแก่นให้สามารถเติบโตอยู่รอดและก้าวสู่ความเป็นสากล ก่อให่เกิดการขับเคลื่นเศรษกิจของจังหวัด ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมาณ 30 ราย โดยมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนการออกแบบ โดย คุณอรพรรณ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
Tel. 043-202697, 089-7127126, 043-202697 ต่อ 19
E-Mail : scpark@kku.ac.th
Website : www.nesp.kku.ac.th
Facebook.com/KKUSP
Line : @Science Park KKU

About Us

Science Park, a major infrastructure to drive the country's development. Research and development As well as incubation entrepreneurship and new technology into the economy.

Facebook

Contact us

Subscribe KKUSP

4th Floor., 123 Village No.16 Phimol Kolkitch Building, Khon Kaen University, Thailand, 40002

+66 8971 27126

+66 4320 2697

info@kkusp.com