อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุทยานวิทยาศาสตร์ คือ สถานที่สำหรับเอกชน โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มาช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า ปรับปรุงมาตรฐานให้กับสินค้าและอุตสาหกรรม โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ซี่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน